{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

Yönetim Kurulu Görev Tanımları

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV TANIMLARI 

• ÇTSO’yu hukuki bakımdan temsil etmek,
• Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, mevzuattaki Yönetim Kurulu’na ait hükümlerin uygulanmasına nezaret etmek,
• Yönetim Kurulu’nu normal veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
• Yönetim Kurulu toplantıları için gündemlerini hazırlatmak, tutanakların sağlıklı ve anlaşılır şekilde hazırlanmasını sağlamak,
• Oda Yönetim Kurulunu sevk ve idare etmek, Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek, 
• Oda Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek ve üyeleri toplantıya çağırmak.
• Oda Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
• Oda Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
• Yönetim Kurulunca görüşülen Oda bütçesini Meclis Başkanına havale etmek,
• Yönetim Kurulu toplantılarının sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,
• Yönetim Kurulunca kendisine devredilen yetkileri kullanmak, 
• Yönetim Kurulu’nca alınan kararların yerine getirilip,getirilmediğini kontrol ve tasdik etmek,
• Kanunlara aykırı olamamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek,
• Müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin tüm personele iletilmesi ve personelin kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programlarının yapılmasını sağlamak, 
• Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde uzmanları çağırıp görüşlerini almak, 
• ÇTSO’ yu yasa ve mevzuatlara uygun olarak sevk ve idare etmek,
• Odada bulunamayacağı zamanlarda kendisine vekalet edecek olan vekili görevlendirmek,
• Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Yönetim Kurulu Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili görev ve yetkileri;
- Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, ÇTSO’da çalışan personele iletilmesini, anlaşılmasını ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak, 
- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen şartlardan hareketle Kalite Yönetim Sistemini kurmak, planlı ve etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını sağlamak, 
- Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması amacı ile personel dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak, 
- Kalite Yönetim Sistemini müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, 
- Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmış aralıklarla sistemi gözden geçirmek, 
- Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak, 


YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMLARI 

• Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 
• Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. 
• Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
• Üyeler toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza etmek,
• Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. 
• Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
• Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 
• Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 
• Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. 
• Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 
• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 
• Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 
• Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. 
• Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 
• Hakem veya hakem heyeti seçmek,
• Kalite Yönetim Temsilcisini atamak, 
• 5174 Sayılı kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir oda organına bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 
• Üyeler ismini yazdırmadan veya Başkandan izin almadan konuşmamak. Konuşmalar Başkanın izni ile yapmak.
• Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere etmek. Ancak bu sıra çoğunluk kararı ile bozulabilecektir.
• Yönetim Kurulu isterse konuşma sürelerini sınırlayıcı karar alabilir.