{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

Meclis Görev Tanımları

 

MECLİS BAŞKANI GÖREV TANIMLARI

• ÇTSO Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
• ÇTSO Meclisi’nin toplantı gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek,
• ÇTSO Meclisi’ni toplantıya davet etmek,
• Meclis toplantısı tutanaklarının sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak, 
• Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
• Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
• Olmadığı zamanlarda vekalet edecek başkan vekilini görevlendirmek,
• Olmadığı zamlarda yerine bakacak Meclis Başkan Vekilini görevlendirmek, 
• ÇTSO Meclisi’nde görüşülecek konuları önceden İhtisas Komisyonları’na havale etmek ve gerektiğinde konu hakkında Yönetim kurulu’na bilgi vermek, 
• Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,
• Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,


MECLİS GÖREV TANIMLARI 

• Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 
• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 
• Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
• Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 
• Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. 
• Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. 
• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 
• Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. 
• Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 
• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 
• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 
• Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. 
• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan