{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

  1. TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  2.  
  3. 1. Gerçek yada Hükmi Şahsın Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli olması.
  4. 2. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin tüzel kişiliğe haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri , kredi müesseseleri ve kooperatifler ile ticari işletmenin sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
  5. 3. Ticari işletme rehni aşağıdaki hususları kapsar;
  6.  
  • * Ticaret ünvanı ve işletme adı
  • * Makina araç, alet, motorlu nakil vasıtaları
  • * İhtira beratları , makinalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar.

 

4.Rehin Sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noterce tanzim edilmelidir.

 

5.Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil edilmelidir, tescil talebini gerçek kişi veya vekili , tüzel kişi ise ilgilileri talep eder. (A.Ş.’lerde Yönetim kurulu, Limited Şirketlerde şirket müdürü)

 

6.Tescilde alacaklının ticaret ünvanı, adresi, alacağın TL olarak miktarı, faizli ise faiz.

 

7.Tescili müteakip Tapu Siciline, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne, markalar, lisanslar,haklar için ihtira beratları gibi sınai haklar, madenler için ilgili sicillere kayıt ettirilip rehnedilen Ticari işletmenin şubeler, var ise, şubelerin bulunduğu yer Ticaret Sicillerine de bildirilir.

 

8.Aynı ticari işletme üzerine birden fazla rehin tesis edilebilir.

 

9.Ticari işletme sahibi ticari işletmesi veya rehne tabi unsurları devretmek, başka bir yere nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının muvafakıtını almak zorundadır