{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

DERNEK VE VAKIFLARCA KURULACAK İKTİSADİ İŞLETMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  

 1. 1. Tescil talebini içerir dilekçe
 2. 2. Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi, uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)
 3.  
 4. 3. Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,
 5.  
 6. 4. Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği,Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği
 7.  
 8. 5. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı 
 9.  
 10. 6. İşletme temsilcilerinin nüfus sureti, imza beyannameleri
 11.  
 12. 7. Taahhütname,
 13.  
 14. 8. Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır.) ,
 15.  
 16. 9. Kuruluş iştigal beyannamesi
 17.  

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği
İktisadi İşletme Açılış Karar Örneği
Kuruluş İştigal Beyannamesi
Oda Kayıt Beyannamesi
Taahhütname
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli : Yaklaşık 400 Kelime (128,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 1.283,65 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (1.000,00 TL )